بیشتر از جمع بندی هندسه‌ پایه و هندسه تحلیلی + DVD(نظام قدیم)

فیلم‌های آموزشی (DVD) بیشتر از جمع‌بندی   همراه با کتاب 

ـ تدریس حرفه‌ای و استاندارد در کمترین زمان

ـ تحلیل  تست‌ها‌ی کنکور سالیان اخیر فقط در۲۰ساعت

ـ هم آموزش کامل و هم ‌جمع بندی

ـ انیمیشن‌های آموزشی برای دروس اختصاصی